Import VM Argument into java application

In another tutorial, we saw how we could use the Locale.setDefault() method to set the default locale at runtime. If we examine the System properties, we can see the “user.language” property which is responsible for the default language and the “user.country” property which is responsible for the default country. My “user.language” is set to “en” and “user.country” is set to “US”.

Since the default country and default language for the locale are System properties, they can be set at start-up via -D VM arguments, such as the following arguments that set the default language to Swedish and the default country to Sweden.

-Duser.language=sv -Duser.country=SE

In EclipseSW, we can specify the VM arguments in the “VM Arguments” textbox on the Arguments tab of our application’s Debug configuration:

Specifying VM Arguments in project's Debug Configuration

It should be noted that the “user.language” and “user.country” values need to be passed as VM Arguments at startup and NOT set using System.setProperty() at runtime, since System.setProperty() will not influence the default locale that is already in memory. If you need to change the default locale during runtime, use Locale.setDefault();

		// THIS WON'T WORK - IF YOU NEED TO SET DEFAULT LOCALE AT RUNTIME, USE Locale.setDefault()
		System.setProperty("user.language", "sv");
		System.setProperty("user.country", "SE");

Cấu hình samba trong centos

Các bước cần để cấu hình samba trong centos như sau:

1. Cài đặt samba

yum  install  smb

Thư mục làm việc : /etc/samba
File config : /etc/samba/smb.conf


[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = LINUX SERVER
netbios name = Linux Share
security = share
hosts allow = 192.168.1.
wins support = yes
[Data]
path    = /home/
guest ok = Yes
writeable   = Yes
Read only   = No
create mask = 0755
force   user    = root
force   group = root
force create mode  = 0755
force security mode = 0755

2. Khởi động dịch vụ:

Service  smb  restart

3.

Các bước cài đặt VPN không cần IP tĩnh trên đường ADSL

1. Hoạch định và lựa chọn thiết bị: 

IP VPN có thể là phần cứng hay phần mềm, gồm VPN Server và VPN Client:

  • Phần mềm: hầu hết mọi hệ điều hành đều hỗ trợ. VD: đối với HĐH Windows thì hệ điều hành Win2K, Win2K3 Server có thể làm VPN Server vừa làm VPN Client, HĐH WinXP có thể làm VPN Client
  • Phần cứng: ADSL Router Vigor 2700 hỗ trợ 2 kênh VPN, Vigor 2800 series làm VPN Server lẫn Client (32 kênh đồng thời)… Tương thích với tất cả các thiết bị khác hỗ trợ IP VPN như CISCO, Fortigate, Check Point, Nokia và các hệ điều hành.

Continue reading “Các bước cài đặt VPN không cần IP tĩnh trên đường ADSL”

Le système adaptatif

  1. Des définitions

Le logiciel adaptatif – c’est le logiciel qui peut se changer son comportement pendant son exécution. Il a un certain nombre d’avantages potentiels,  la capacité pour réagir rapidement des menaces de la sécurité pour optimiser les performances comme les caractéristiques de l’environnement d’exécution sous-jacent changent. (Constructing Adaptive Software in Distributed Systems – cactus)

Vấn đề đa hình trong Java – Phân biệt abstract và interface

abstract (lớp trừu tượng):
class không cụ thể, chứa những method nhưng không có dòng lệnh thi hành phương thức đó, việc thi hành method được giao lại cho các lớp kế thừa lớp đó
Một lần nữa chúng ta khẳng định abstract là một class không thể biết và định nghĩa các phương thức nhưng không có sự thi hành cụ thể, việc thi hành các phương thức này được giao lại cho các class kế thừa.
Ví dụ:
thức ăn là một class trừu tượng cho các class cụ thể như cơm, cháo. Continue reading “Vấn đề đa hình trong Java – Phân biệt abstract và interface”